top of page

Behandelingen

Covid-19 revalidatie

Multidisciplinair Team Van Hoof staat voor u klaar

De klachten welke gepaard gaan met het doormaken van deze COVID-19/corona infectie zijn zeer breed en variëren van hoog, midden tot laag complex. Het kan zijn dat u of een naaste langdurig op de intensive care heeft gelegen, bent beademd en in coma heeft gelegen, of een meer of minder intensieve ziekenhuisopname hebt doorgemaakt of thuis ziek bent geweest. Hoe dan ook vraagt het herstel om specialistische begeleiding.

We zien problemen in het fysieke functioneren, longklachten, problemen met het geheugen (cognitief) en psychische klachten, zoals bijvoorbeeld:

 • Longfunctie: longfibrose / verminderde longcapaciteit

 • Verminderde ademspierkracht

 • Spierzwakte a.g.v. langdurige inactiviteit

 • Polyneuropathy en -myopathy (aandoening aan zenuwstelsel en spieren)

 • Verminderd uithoudingsvermogen

 • Gewrichtspijn en/of -stijfheid

 • Algehele vermoeidheid

 • Problematiek in algemeen dagelijks leven

 • Ondervoeding

 • Cognitief: geheugen, concentratie, omgaan met prikkels en plannen

 • Angst en depressie

 • Post-traumatisch stress syndroom (PTSS)

 • Post Intensive care syndroom (PICS)


Ons specialistisch team bestaande uit de disciplines fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, logopedie en psychologie staat voor u klaar. We werken onder andere samen met het Maxima Medisch centrum, Libra Blixembosch, thuiszorgorganisaties als Zuidzorg en Buurtzorg, zowel regionale als landelijke ziekenhuisorganisaties, het REACH-netwerk (Rehabilitation After Critical Illness and Hospital discharge, ontstaan vanuit het UMC Amsterdam), Behandelprogramma COVID-19 post IC "De Hoogstraat" en vergelijkbare multidisciplinaire-1e-lijns centra zodat we samen optimaal op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het gebied van uw revalidatie.


We bieden deze revalidatie op onze locaties in Valkenswaard en Westerhoven/Bergeijk. Het team is goed op elkaar ingespeeld, alle behandelaars hebben continue onderling overleg waar gewenst en er zijn specifieke multidisciplinair overleg momenten (MDO), waarbij ook de arts aansluit waar nodig (huisarts of specialist).


Hieronder ziet u per discipline nog een beschrijving wat ze voor u kunnen betekenen.


Ex-coronapatiënten hebben als gevolg van hun ziekte te kampen met longproblemen, verlies van spierkracht en psychische klachten. In dit spotje wordt duidelijk hoeveel impact corona heeft op mensen en hoe belangrijk de rol van de fysiotherapeut is op weg naar volledig herstel.


Bij Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid werken we met een multidisciplinair team en werken we nauw samen met ziekenhuizen, revalidatie centra en huisartsen.


Zorgmedewerkers met long covid dreigen hun baan te verliezen | NPO Radio 1
Fysiotherapie Norbert Bosmans, Wencke van Deurzen, Karlijn van Herk, Maartje Oomen, e.a. De fysiotherapeut is de aangewezen persoon om u te begeleiden bij fysieke problemen als een verminderd uithoudingsvermogen, verminderde ademspierkracht, schade aan longen en hart, spierzwakte en gewrichtsklachten.

Door totale inactiviteit ontstaat afname van spiermassa. In 1 week inactiviteit is het mogelijk om 1 - 1,5 kg spiermassa over het gehele lichaam te verliezen. Hierdoor zullen algemeen dagelijkse handelingen moeilijker uitgevoerd kunnen worden zoals lopen, fietsen, traplopen maar voor sommigen al reiken, tillen of rechtop zitten of zelfs een lepel naar uw mond brengen.

We brengen samen in kaart waar de hulpvragen liggen en gaan aan de slag met het opbouwen van spiermassa en conditie en koppelen deze aan dagelijkse handelingen zoals staan, lopen, wassen, aankleden, huishoudelijke taken en uiteindelijk weer richting hobby, werk en sporten waar van toepassing.

De oefeningen/ bewegingen kunnen waar nodig starten in bed, op een stoel, staand, op de hometrainer of loopband dmv interval of duurtraining. We bouwen dit stap voor stap op. Een deel van de patiënten zal pulmonale/long klachten ondervinden, zoals bijvoorbeeld een verminderde ademspierkracht. Dit zal met name gebeuren bij de patiënten afkomstig van de intensive care afdeling. De ademspieren kunnen door inactiviteit ook in functie verminderen. Ook deze spieren zijn dmv speciale oefeningen te trainen. Daarnaast kan er met specifieke oefeningen gezorgd worden voor goede ventilatie van de longen en slijmmobilisatie met huf en hoesttechnieken.

Bij cognitieve problemen, zoals bijvoorbeeld geheugenverlies of dingen tegelijk doen (dubbeltaken), die soms optreden na een IC opname worden er specifieke behandelvormen toegepast waarin deze problemen getraind en verbeterd kunnen worden. Vaak is deze training in overleg en in aansluiting op ergotherapie en psychologie. In bepaalde gevallen zien we problemen ontstaan als incontinentie (urineverlies). We helpen u dan bijvoorbeeld de bekkenbodemspieren te trainen. De hele revalidatie vraagt afhankelijk van de mate van complexiteit een zeer geleidelijke opbouw van activiteiten en zal weken/ maanden in beslag kunnen gaan nemen. De juiste fysiotherapeutische begeleiding én coaching is hierbij essentieel en kunnen wij u bieden door jarenlange ervaring op hte gebied van hart en longrevalidatie, geriatrie, neurologie, revalidatie, en andere facetten van het vak fysiotherapie.

Diëtetiek Ellen Winters Als je besmet bent geweest met het corona virus (COVID19) of zelfs opgenomen bent geweest in het ziekenhuis, dan zien we regelmatig dat mensen erg verzwakt zijn. Wanneer je ernstig ziek bent geworden is er sprake van (risico op) ondervoeding. Door het corona-virus worden er vaak problemen met eten ervaren zoals; verminderde eetlust, slijmvorming, maag- darmklachten, verlies van reuk en smaak, misselijkheid, slikproblemen en ernstige vermoeidheidsklachten. Gevolg is onbedoeld gewichtsverlies en ondervoeding met een groot verlies van spiermassa, een verminderd immuunsysteem en zelfs risico op doorligwonden.

Na ontslag uit het ziekenhuis, of wanneer de acute ziekte voorbij is, wacht een lange herstelperiode thuis waarbij de diëtist helpt bij het behouden/bereiken van een goede voedingstoestand voor optimaal herstel.

We zoeken, met uw toestemming, contact voor overdracht met de diëtist in het ziekenhuis of revalidatiecentrum, die uw dieetbehandeling op heeft gestart zodat het behandelplan kan worden voortgezet en zo nodig aangepast aan de nieuwe situatie, want juist in deze periode is blijvende aandacht voor voeding op maat essentieel. De behoefte aan eiwit en energie is in deze fase namelijk nog sterk verhoogd en zonder de juiste voeding is spiermassa opbouw niet mogelijk.

Onze diëtisten geven advies op maat over hoe je het snelst weer kunt aansterken, rekening houdend met de klachten die gepaard gaan met het eten en de vertering. Waar nodig worden speciale dieetpreparaten ingezet om het herstel te versnellen.

Ergotherapie Sven Hansen en Amber Zwegers Door de ziekte is het energielevel (flink) gedaald. Indien u het lastig vindt hoe deze beperkte energie te verdelen en/of op te bouwen dan kan de ergotherapeut hierbij ondersteunen. Wanneer je merkt dat je cognitieve problemen zoals geheugen/concentratieproblemen opmerkt en je hebt hier last van in je dagelijks leven kan de ergotherapeut helpen bij het inzetten van strategieën.

De ergotherapeut kan ook helpen bij het inzetten van tijdelijk hulpmiddelen (zitkussen, matras, rolstoel etc.), bijvoorbeeld bij decubitus (een doorligwond). Ook adviseren van de mantelzorger of thuiszorg voor bijvoorbeeld de inzet van hulpmiddelen, efficiënter werken, qua ergonomie etc. kan zeer wenselijk zijn.

Psychologie Tineke Terken Veel mensen die op de intensive care hebben gelegen ervaren naast fysieke ook cognitieve en psychische problemen, ook wel PICS genoemd (post intensive care syndroom). Deze IC-gerelateerde restverschijnselen leiden tot langdurige beperkingen in het dagelijks functioneren en verminderde kwaliteit van leven. We zien cognitieve stoornissen zoals geheugenverlies, aandachts- en concentratiestoornissen en problemen met het doelgericht handelen. Patiënten met cognitieve stoornissen ten gevolge van een IC-behandeling hebben moeite met het plannen van dagelijkse handelingen, stoornissen van het kortetermijngeheugen en met concentratie. Een IC-behandeling wordt door veel patiënten als stressvol ervaren door gevoelens van angst, benauwdheid, pijn, en machteloosheid. IC-overlevenden hebben daarmee een verhoogd risico op het ontwikkelen van angst, depressie en een posttraumatische stressstoornis. Lange termijn gevolgen van PICS zijn:

 • 60% houdt fysieke klachten na 1 jaar (Sommer et al, 2012)

 • 32% angstklachten na 6 maanden (op brain-ICU) (Bienvenue et al, Parker et al)

 • 30% depressie na 6 maanden (op brain-ICU) (Bienvenue et al, Parker et al)

 • 20-23% ontwikkelt post traumatisch stress syndroom (PTSS) (Bienvenue et al, Parker et al)

 • 40% houdt cognitieve klachten (Pandharipande et al)

 • Tussen de 4-62% gerapporteerde cognitieve klachten over lange termijn (Wolters et al), afhankelijk van follow-up duur en gehanteerde klinimetrie.


Deze klachten vragen om een vroegtijdige deskundige begeleiding. De psycholoog kan u bij deze psychische (emotionele) en cognitieve ervaren beperkingen/belemmeringen ten gevolge van doormaken van een ziekteperiode op IC, ziekenhuis dan wel thuis begeleiden. Daarnaast is ondersteuning van naasten en mantelzorgers bij dit proces erg voornaam.

Logopedie Lea Maessen We zien tevens slikstoornissen en communicatieproblemen ontstaan, zeker na een opname op de IC. Bij het niet goed kunnen slikken kan er een probleem ontstaan met eten. Aangezien voeding essentieel is en “verslikken” risico’s met zich meebrengt is inzet van een logopedist belangrijk. Ook met heesheid en moeite met woordvinding kan een logopedist ondersteunen.

De intake en waar mogelijk de behandelingen van de verschillende disciplines van het team vinden bij voorkeur, zeker bij aanvang, plaats middels een videoconsult. Dit doen we voor uw veiligheid en voor de veiligheid van ons team. We hebben inmiddels ruime ervaring met deze videoconsulten en dit verloopt uitermate goed. Waar dit niet mogelijk is of er echt behandeling bij u thuis plaats moet vinden gaat dit in overleg met u en met de arts. Naar verloop van tijd zal de behandeling plaatsvinden op de praktijk of waar nodig komen we bij u aan huis. De multidisciplinaire zorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekeraars. Voor meer informatie neemt u graag telefonisch contact op via 040-2049474

bottom of page