top of page

Behandelingen

Psychologie

Psychologie bij Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid, wat houdt dat in?

Bij van Hoof centrum voor therapie & gezondheid hebben we naast de disciplines fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, dietetiek, podotherapie ook een GZ-psycholoog in ons team. Een psycholoog in ons team is zeer waardevol. Vaak zien we in de loop der tijd dat, naast de aanvankelijke fysieke klachten waarvoor aangemeld bij onze praktijk, ook psychische klachten wat meer op de voorgrond komen of blijken te staan. Het langdurig hebben van fysieke klachten kan bijvoorbeeld tot de frustratie leiden dat ogenschijnlijk gemakkelijke activiteiten niet meer gaan zoals voorheen en je niet meer aan de verwachtingen van jezelf dan wel aan die van de omgeving kan voldoen. Dit kan vervolgens een negatieve invloed hebben op uw zelfbeeld. Zo maar één van de vele voorbeelden waarbij de inzet van een psycholoog te overwegen valt.

Daarnaast kan het ook zonder aanwezige fysieke klachten zinvol zijn op psychisch vlak begeleid te worden. Daphne heeft een brede expertise qua klachtenbeelden en therapievormen. Er is nu geen / minimale wachttijd aangezien Daphne haar werktijden heeft uitgebreid. Een verwijzing van de huisarts is gewenst gezien de communicatie en gezien de vergoeding vanuit de verzekeraar

Wat bieden wij?:

● (Neuro)psychologische diagnostiek en behandeling

● Cognitieve klachten

● Trauma

● Stress en overbelasting

● Angstklachten

● Depressie

● Burn-out

● Chronische vermoeidheid

● Chronische pijn

● Psychosociale begeleiding bij (chronische) ziekten

● Rouwverwerking

● Levensfaseproblematiek

● (Long)covid nazorg

● Begeleiding mantelzorgers

● Arbeidsreïntegratie

● DementieWe bieden geen behandeling voor:

● Kinderen (niet < 18 jr)

● Primaire diagnose verslaving - eetstoornissen - persoonlijkheidsstoornissen - psychotisch stoornissen

● Crisissituatie Behandelingen


Daphne begeleidt haar cliënten op maat, persoonsgericht en niet volgens een vast geprotocolleerd systeem.Toepassingen binnen de begeleiding kunnen onder andere zijn EMDR, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, ACT, schematherapie, mindfulness aspecten.


Tarieven

Wij hebben momenteel geen overeenkomst met de zorgverzekeraars.

Dit betekent dat u, afhankelijk van uw verzekering en de polis, een deel van het tarief vergoed krijgt van uw verzekering. Voorwaarde voor vergoeding van de zorgverzekeraar is dat er een verwijzing is van een arts en dat uw hulpvraag, diagnose past binnen de DSM classificatie 


Let op: zorgverzekeraars zeggen vaak het marktconforme tarief te vergoeden. Zij bedoelen dan meestal niet het NZa tarief maar een lager tarief, hun “gemiddeld gecontracteerd tarief” dat zijzelf hanteren. > Uw eigen risico (wettelijk en vrijwillig) wordt aangesproken. Uw zorgverzekeraar stuurt de rekening van het eigen risico naar u. Het wettelijke eigen risico moet u jaarlijks zelf betalen. Tarieven bij vergoede zorg door de zorgverzekeraar*


Indien de diagnose binnen DSM-V classificatie valt kunt u de nota van de intake en behandeling indienen bij uw zorgverzekeraar.NZa Tarieven GZ-psycholoog setting ambulant sectie II 2023 


CO0562 Intake - Diagnostiek 60 minuten € 173,40 

CO0822 Intake - Diagnostiek 90 minuten € 259,01


CO0627 Behandeling            60 minuten € 152,50


Indien de tijd reservering anders is, zijn de tarieven in verhouding.Tarieven voor behandelingen buiten de vergoede zorg (NZA tarief OV0012)


Intake - diagnostiek    € 124,16      45 minuten gesprek en 15 minuten voorbereiding en administratie

Behandeling               € 124,16      45 minuten gesprek en 15 minuten voorbereiding en administratie

Relatietherapie**        € 248,32      75 minuten gesprek en 15 minuten voorbereiding en administratie


U kunt deze facturen niet indienen bij uw zorgverzekeraar. Toelichting LVVP: “Deze prestatie is bedoeld voor patiënten die zorg ontvangen die buiten de aanspraak op de Zorgverzekeringswet valt, maar wel zorg is zoals omschreven in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).”


Na de intake - diagnostiekfase vindt aansluitend de behandeling plaats. Voor individuele intake en behandel consult hanteren we veelal 60 minuten. Indien meer tijd wenselijk is wordt dit met u besproken (bv bij EMDR-sessies). Let op: wij werken ‘op maat’. Dit wil zeggen dat wij u bieden wat u nodig heeft aan diagnostiek en behandeling. Uw psycholoog zal u hier na intake over informeren en met u afstemmenU betaalt op factuur: U ontvangt van ons de factuur van uw consult. Deze factuur kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar om uw vergoeding te claimen waarvoor u verzekerd bent conform uw polis. 


Tarief no show:

Tarief No show bij consult van 60 minuten: € 60,-

Tarief No show bij consult van 90 minuten: € 90,-


Privacyverklaring

Op de factuur komt de volgende informatie te staan:DSM-hoofdgroep en Zorgvraagtype Indien u deze informatie niet bij uw zorgverzekering bekend wilt laten zijn kan deze informatie weggelaten worden op de factuur. Uw behandelend psycholoog is wel verplicht deze informatie binnen het eigen dossier te registreren.


Aanmelden en wachttijden

Aanmelding kan op de volgende manieren: telefonisch (040-2049474), via contactformulier op de website of per brief. Na ontvangst van de aanmelding wordt uiterlijk binnen 10 werkdagen telefonisch contact met de patiënt opgenomen voor een afspraak. Indien er geen passend aanbod is op de zorgvraag, dan wordt de patiënt terugverwezen naar de verwijzer met, indien mogelijk, een passend advies. Afhankelijk van de voorkeur van patiënt verloopt het vervolgcontact telefonisch of per email. De intake vindt plaats uiterlijk binnen 4 weken na aanmelding. De uitnodiging daartoe ontvangt de patiënt per email. De wachttijd tussen intake en diagnose is maximaal 2 weken. Tussen de diagnose en de aanvang van de behandeling geldt een maximale wachttijd van 3 weken. Wanneer de patiënt een wachttijd te lang vindt, dan kan hij of zij altijd contact opnemen met onze praktijk, of de verantwoordelijk zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Genoemde wachttijden worden regelmatig (eens per maximaal 4 weken) ge-update. Bij de eerste afspraak dient de patiënt een verwijzing mee te brengen van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist indien deze niet via Zorgdomein is verstuurd. Een afspraak duurt 45 -- 60 minuten tenzij anders afgesproken, zoals bij een neuropsychologisch onderzoek. 


Kwaliteitswaarborg, kwaliteitsstatuut GGZ, keurmerken

Uw psycholoog is BIG-geregistreerd. Voor deze registratie dient elke psycholoog aan bepaalde wettelijke voorwaarden te voldoen. De toetsing op registratie en 5-jaarlijkse herregistratie na bij- en nascholing, intervisie en andere professionele activiteiten is in handen van de Federatie van Gezondheidspsychologen en Psychotherapeuten (FGzP). Ik ben  aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en voldoen als zodanig aan de door hen gestelde LVVP kwaliteitscriteria en NIP beroepscode. De LVVP en het NIP zijn beroepsverenigingen.

Patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk een veldnorm voor de kwaliteit voor de curatieve GGZ ontwikkeld. Deze is vastgelegd in het model kwaliteitsstatuut GGZ en maakt zichtbaar wat de betrokken partijen hebben afgesproken over wat goede zorg is. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) onderschrijven deze afspraken in het veld. Zorgaanbieders in de GGZ zijn wettelijk verplicht hun goedgekeurde, individuele kwaliteitsstatuut vanaf 01-01-2017 op hun website te publiceren. De contracten tussen GGZ zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn hiervan vanaf 2017 mede afhankelijk gemaakt. Voor het goedgekeurde Landelijke Kwaliteitsstatuut 3.0 van Mw. D. van der Jagt zie: LKS 3.0 Van der Jagt.


U kunt er dus vanuit gaan dat de diagnostiek- en behandelprotocollen binnen uw behandeling aan de meest actuele professionele richtlijnen en zorg- en kwaliteitsstandaarden voldoen. Wat dat inhoudelijk voor u betekent, kunt u samen met uw behandelaar raadplegen op de website kwaliteitsontwikkelingggz.nl.


Privacy

Uw psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat uw privacy gewaarborgd is. Eventuele samenwerking met andere zorgprofessionals vindt altijd plaats met uw medeweten en toestemming. Verder wordt uw verwijzend huisarts of medisch specialist met uw goedvinden over de diagnostiek en/of behandeling geïnformeerd. Aan derden wordt alleen informatie verstrekt als u ons daartoe schriftelijke toestemming hebt gegeven.

Meer informatie over Psychologie bij Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid:

www.psychologievanhoof.nl

bottom of page