top of page

Behandelingen

Psychologie

Psychologie bij Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid, wat houdt dat in?

Bij van Hoof centrum voor therapie & gezondheid hebben we naast de disciplines fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, dietetiek, podotherapie ook een GZ-psycholoog in ons team. Een psycholoog in ons team is zeer waardevol. Vaak zien we in de loop der tijd dat, naast de aanvankelijke fysieke klachten waarvoor aangemeld bij onze praktijk, ook psychische klachten wat meer op de voorgrond komen of blijken te staan. Het langdurig hebben van fysieke klachten kan bijvoorbeeld tot de frustratie leiden dat ogenschijnlijk gemakkelijke activiteiten niet meer gaan zoals voorheen en je niet meer aan de verwachtingen van jezelf dan wel aan die van de omgeving kan voldoen. Dit kan vervolgens een negatieve invloed hebben op uw zelfbeeld. Zo maar één van de vele voorbeelden waarbij de inzet van een psycholoog te overwegen valt.

Daarnaast kan het ook zonder aanwezige fysieke klachten zinvol zijn op psychisch vlak begeleid te worden. Daphne heeft een brede expertise qua klachtenbeelden en therapievormen. Er is nu geen / minimale wachttijd aangezien Daphne haar werktijden heeft uitgebreid. Een verwijzing van de huisarts is gewenst gezien de communicatie en gezien de vergoeding vanuit de verzekeraar

Wat bieden wij?:

● (Neuro)psychologische diagnostiek en behandeling

● Cognitieve klachten

● Trauma

● Stress en overbelasting

● Angstklachten

● Depressie

● Burn-out

● Chronische vermoeidheid

● Chronische pijn

● Psychosociale begeleiding bij (chronische) ziekten

● Rouwverwerking

● Levensfaseproblematiek

● (Long)covid nazorg

● Begeleiding mantelzorgers

● Arbeidsreïntegratie

● DementieWe bieden geen behandeling voor:

● Kinderen (niet < 18 jr)

● Primaire diagnose verslaving - eetstoornissen - persoonlijkheidsstoornissen - psychotisch stoornissen

● Crisissituatie Behandelingen


Daphne begeleidt haar cliënten op maat, persoonsgericht en niet volgens een vast geprotocolleerd systeem.Toepassingen binnen de begeleiding kunnen onder andere zijn EMDR, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, ACT, schematherapie, mindfulness aspecten.Psychologie, informatie betreffende kosten en vergoedingen

Gecontracteerde zorg

Wij hebben momenteel een overeenkomst met de zorgverzekeraars DSW en Salland. Dit betekent dat de kosten van uw intake en behandeling worden vergoed door de zorgverzekeraar. Allereerst gaan de kosten af van het eigen risico. Wij verrekenen rechtstreeks met uw zorgverzekeraar. 


Niet-gecontracteerde zorg

Met alle andere zorgverzekeraars, buiten DSW en Salland om, hebben wij geen contract. Dit is een bewuste keuze aangezien de contractovereenkomsten met de andere zorgverzekeraars ons beperken in het aantal patiënten dat we per jaar kunnen behandelen. Geen contract betekent niet dat een zorgverzekeraar niets vergoedt. Dit verschilt echter per zorgverzekeraar. Het merendeel van de zorgverzekeraars vergoedt tussen de 60% - 85% van een Generalistisch Basis GGZ traject. Dit betekent gemiddeld een eigen bijdrage van € 50 tot € 85 per sessie, afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis*. 


U krijgt maandelijks de factuur van ons per mail (op verzoek kan dit per post). Deze factuur betaalt u binnen 14 dagen en u kunt deze indienen bij de zorgverzekeraar om het grotendeels vergoed te krijgen.


* Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de juistheid / mate van vergoeding. Voor gedetailleerde informatie neem graag contact op met je zorgverzekeraar.


Eigen risico

De psychologische behandeling vanuit GBGGZ valt onder het eigen risico. Het aangaan van een behandeling kan dus gevolgen hebben voor het verbruik van het wettelijke (en eventueel vrijwillige) eigen risico. Voor voorwaarden en informatie over het eigen risico en de verschillende prestaties/trajecten dient u de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar te raadplegen. 

Zorgverzekeraars gaan verschillend om met de manier waarop ze het eigen risico verrekenen. Ook hier is het advies om dit van tevoren goed te checken met de zorgverzekeraar.


Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van een behandeling, of dit nu gecontracteerd is of niet-gecontracteerd, is een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist. 

Zorg dat dit geregeld is voordat de behandeling wordt gestart! Anders kunnen de kosten van de behandeling niet worden ingediend bij de zorgverzekeraar. 


Privacyverklaring

Op de factuur komt de volgende informatie te staan: DSM-hoofdgroep en Zorgvraagtypering. Indien u deze informatie niet bij uw zorgverzekering bekend wilt laten zijn, kan deze informatie weggelaten worden op de factuur en verklaart u dit middels een privacyverklaring. Uw behandelend psycholoog is wel verplicht deze informatie binnen het eigen dossier te registreren.


No show

Bij Van Hoof is het ons doel en onze wens om onze cliënten zo goed mogelijk te helpen. Om dit doel te bereiken is het belangrijk dat u aanwezig bent bij geplande afspraken met uw behandelaar. Doet u dit niet en heeft u niet voorafgaand (24 uur) aan deze afspraak het gesprek afgezegd, dan is er sprake van een no show.


We vinden het belangrijk u erop te wijzen dat het afzeggen van afspraken en no shows een negatieve invloed kunnen hebben op uw eigen gezondheidstoestand. Daarnaast wordt een no show gezien als “verspilling van zorg”, omdat de gereserveerde tijd van uw behandelaar niet optimaal gebruikt kan worden en u op deze manier geen gebruik maakt van de aangeboden behandeling ter bevordering van uw herstel. Na een no show krijgt u van ons een oproep om binnen 30 dagen contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak. Reageert u niet op onze oproep, dan verwijzen wij u terug naar de verwijzer en sluiten wij uw dossier, mede middels een rapportage naar uw verwijzer.


Tarief No show bij consult van 60 minuten: € 60,-

Tarief No show bij consult van 90 minuten: € 90,-


Gehanteerde tarieven

We hanteren voor de behandeling de NZA tarieven. Over het algemeen is de duur van een reguliere intake en behandeling 60 minuten. Voor een behandeling met EMDR wordt vaak 90 minuten gerekend. 


CO0562 Intake 60 minuten  € 183,44

CO0692 Intake        75 minuten  € 223,48 

CO0822 Intake 90 minuten  € 274,01


CO0627 Behandeling 60 minuten  € 161,46

CO0757 Behandeling 75 minuten  € 198,72 

CO0887 Behandeling 90 minuten  €  242,76


Tarieven voor indicatie onverzekerde zorg (NZA tarief OV0012) of als u zelf wilt betalen

Intake - diagnostiek    € 128,19       45 minuten gesprek en 15 minuten administratie                   

Behandeling               € 128,19       45 minuten gesprek en 15 minuten administratie

Relatietherapie*          € 262,76      75 minuten gesprek en 15 minuten administratie


*Indien 1 of beide partners binnen een DSM-classificatie vallen en er een verwijzing is, geldt bij 1 of beide het tarief van verzekerde zorg en kan er aanspraak gemaakt worden op een bepaalde vergoeding vanuit de zorgverzekeraar.Aanmelden en wachttijden

Aanmelding kan op de volgende manieren: telefonisch (040-2049474), via contactformulier op de website of per brief. Na ontvangst van de aanmelding wordt uiterlijk binnen 10 werkdagen telefonisch contact met de patiënt opgenomen voor een afspraak. Indien er geen passend aanbod is op de zorgvraag, dan wordt de patiënt terugverwezen naar de verwijzer met, indien mogelijk, een passend advies. Afhankelijk van de voorkeur van patiënt verloopt het vervolgcontact telefonisch of per email. De intake vindt plaats uiterlijk binnen 4 weken na aanmelding. De uitnodiging daartoe ontvangt de patiënt per email. De wachttijd tussen intake en diagnose is maximaal 2 weken. Tussen de diagnose en de aanvang van de behandeling geldt een maximale wachttijd van 3 weken. Wanneer de patiënt een wachttijd te lang vindt, dan kan hij of zij altijd contact opnemen met onze praktijk, of de verantwoordelijk zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Genoemde wachttijden worden regelmatig (eens per maximaal 4 weken) ge-update. Bij de eerste afspraak dient de patiënt een verwijzing mee te brengen van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist indien deze niet via Zorgdomein is verstuurd. Een afspraak duurt 45 -- 60 minuten tenzij anders afgesproken, zoals bij een neuropsychologisch onderzoek. 


Kwaliteitswaarborg, kwaliteitsstatuut GGZ, keurmerken

Uw psycholoog is BIG-geregistreerd. Voor deze registratie dient elke psycholoog aan bepaalde wettelijke voorwaarden te voldoen. De toetsing op registratie en 5-jaarlijkse herregistratie na bij- en nascholing, intervisie en andere professionele activiteiten is in handen van de Federatie van Gezondheidspsychologen en Psychotherapeuten (FGzP). Ik ben  aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en voldoen als zodanig aan de door hen gestelde LVVP kwaliteitscriteria en NIP beroepscode. De LVVP en het NIP zijn beroepsverenigingen.

Patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk een veldnorm voor de kwaliteit voor de curatieve GGZ ontwikkeld. Deze is vastgelegd in het model kwaliteitsstatuut GGZ en maakt zichtbaar wat de betrokken partijen hebben afgesproken over wat goede zorg is. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) onderschrijven deze afspraken in het veld. Zorgaanbieders in de GGZ zijn wettelijk verplicht hun goedgekeurde, individuele kwaliteitsstatuut vanaf 01-01-2017 op hun website te publiceren. De contracten tussen GGZ zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn hiervan vanaf 2017 mede afhankelijk gemaakt. Voor het goedgekeurde Landelijke Kwaliteitsstatuut 3.0 van Mw. D. van der Jagt zie: LKS 3.0 Van der Jagt.


U kunt er dus vanuit gaan dat de diagnostiek- en behandelprotocollen binnen uw behandeling aan de meest actuele professionele richtlijnen en zorg- en kwaliteitsstandaarden voldoen. Wat dat inhoudelijk voor u betekent, kunt u samen met uw behandelaar raadplegen op de website kwaliteitsontwikkelingggz.nl.


Privacy

Uw psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat uw privacy gewaarborgd is. Eventuele samenwerking met andere zorgprofessionals vindt altijd plaats met uw medeweten en toestemming. Verder wordt uw verwijzend huisarts of medisch specialist met uw goedvinden over de diagnostiek en/of behandeling geïnformeerd. Aan derden wordt alleen informatie verstrekt als u ons daartoe schriftelijke toestemming hebt gegeven.

PPEP4ALLLees hier meer over PPEP4ALL:


Meer informatie over Psychologie bij Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid:

www.psychologievanhoof.nl

bottom of page